Krátky Slovník

Keďže národný socializmus je v súčasnosti najzatracovanejšou ideológiou zo strany vládnucej vrstvy, bolo potrebné pojmy, ktoré sa s ním spájajú definovať tak, aby sa s nimi mohol stotožniť iba obmedzený človek. Preto rasizmus, nacionalizmus a antisemitizmus sú “odporné zločiny proti ľudskosti”. Preto vám prinášame vysvetlenia nami často používaných menej známych slov a zároveň pojmy, ktoré sú definované nesprávne, dávame na správnu mieru.

ANARCHIA stav bez poriadku, neusporiadanosť, zmätok, chaos, bezvládie (Slovník cudzích slov, SPN, 1997)

APARTHEID doktrína a na nej založená politika rasovej diskriminácie nebelošského obyvateľstva Juhoafr. republiky uplatňovaná do konca 80. rokov 20. stor. (Slovník cudzích slov, SPN, 1997)

ÁRIJEC príslušník indoeurópskych národov, biely nežidovský [Veľa ľudí trpí predsudkom, že Árijec znamená modrooký blondiak.]

ANTISEMITIZMUS náboženská, národnostná a rasová neznášanlivosť prejavujúca sa nenávisťou voči židom, Židom (Slovník cudzích slov, SPN, 1997)

DEMOKRACIA vláda ľudu, ľudovláda, forma vlády, v ktorej najvyššia moc patrí ľudu a uskutočňuje sa buď priamou účasťou al. prostredníctvom volených zástupcov; štát s takou vládou: antická, moderná d. (Slovník cudzích slov, SPN, 1997)

EUGENIKA náuka o zlepšovaní dedičného základu a vývoja populácie (Slovník cudzích slov, SPN, 1997)

FAŠIZMUS 1. politický režim pôvodne nastolený v Taliansku (B. Mussolinim v r. 1922), založený na diktatúre jednej strany; 2. Hnutie so sociálnym programom založené na diktatúre, nacionalizme, futurizme a sile [Fašizmus býva nesprávne stotožňovaný s národným socializmom.]

FILOSEMITIZMUS priateľstvo, náklonnosť k Židom (Slovník cudzích slov, SPN, 1997)

GENOCÍDA alebo genocídium je čiastočné alebo úplné vyvraždenie skupiny osôb alebo jej ťažké duševné či telesné poškodenie s cieľom zničiť ju, zvyčajne z náboženských, rasových, jazykových, národnostných, niekedy aj kultúrnych či politických, príčin

HEGEMÓNIA nadvláda, vedúce postavenie

HOLOKAUST vyhladzovanie Židov i príslušníkov iných národov al. národností nacistami; úplná skaza, zničenie (Slovník cudzích slov, SPN, 1997) [Slovo “holokaust” pochádza z gréčtiny a znamená “zničenie ohňom”. Dnes je takmer výhradne používané na označenie údajného vyhladzovania Židov Nemcami počas 2. svetovej vojny. Podľa historikov podporujúcich “holokaust”, nacisti, rozhodnutí vyhladiť židovskú rasu, založili šesť vyhladzovacích táborov umiestnených v Poľsku, kde splynovávali Židov. Následne ich spálili buď v krematóriách alebo na otvorenom ohni – tým vysvetľujú skutočnosť, že sa po vojne nenašli žiadne masové hroby. Že sa nenašiel po vojne jediný dokument potvrdzujúci existenciu vražedných plynových komôr vysvetľujú tým, že príkazy boli vydané iba ústne. Dnes je historická teória “holokaustu” vďaka prínosu revizionistov chápaná ako dobre premyslený a využívaný podvod.]

HUMANITA láska k človeku, ľudskosť; mravný ideál založený na úcte človeka k človeku (Slovník cudzích slov, SPN, 1997)

HUMANIZMUS 1. prvá etapa tal. renesančnej kultúry 14. stor., pôvodne štúdium antických klasických literárnych vzorov, neskôr i ďalších humanitných svetských odborov (studia humana); toto obdobie: európsky, slovenský literárny h.; rozvoj vedy počas h-u; 2. filozoficky zdôvodnený názor rešpektujúci a podporujúci dôstojnosť človeka ako svojbytnej duchovnej i telesnej bytosti vo všetkých dimenziách jeho života, zameraný proti jeho odcudzeniu, sociálnemu, duševnému i politickému útlaku a pod. (Slovník cudzích slov, SPN, 1997)

IDEALIZMUS nadšenie, odušovanie za ideály bez ohľadu na hmotné záujmy (op. materializmus) (Slovník cudzích slov, SPN, 1997)

JUDAIZMUS monoteistické náboženstvo vytvorené v priebehu 1. tisícročia pred n. l. palestínskymi Židmi, vychádzajúce z Mojžišovho starozákonného učenia, židovské náboženstvo, mosaizmus (Slovník cudzích slov, SPN, 1997)

KABALA 1. zbierka žid. náboženských spisov z 8.-9. a 13. stor.; 2. novoplatonizmom ovplyvnená žid. mystika, ústnym tradovaním v stredoveku šírená ako tajná náuka; 3. tajuplné výpočty umožňujúce predvídať rozličné dáta, výherné čísla a pod.; 4. tajné úklady, intrigy (Slovník cudzích slov, SPN, 1997)

KAPITALIZMUS hospodársky systém založený na slobodnom súkromnom podnikaní, na trhovom hospodárstve, a to zvyčajne v rámci demokratického politického systému (Slovník cudzích slov, SPN, 1997)

KOMUNIZMUS 1. spoločné vlastníctvo majetku, niekedy aj žien (Platónov štát); 2. utopické prognózy sociálne spravodlivej spoločnosti; (v anarchizme) všeobecná rovnosť; spoločenské vlastníctvo výrobných prostriedkov a odmeňovanie podľa potrieb; 3. politická a ideologická teória a prax komunistických strán (Slovník cudzích slov, SPN, 1997) [Hlavným heslom komunizmu je: „Od každého podľa jeho schopností, každému podľa jeho potrieb.“ – Komunizmus je legalizovanou nespravodlivosťou, čiže zákonitou tyraniou.]

KOZMOPOLITIZMUS Idea zdôrazňujúca spolupatričnosť jedinca aj národov s ľudstvom i jeho kultúrou v protiklade k úzkoprsému vlastenectvu, svetoobčianstvo; (Slovník cudzích slov, SPN, 1997)

MARXIZMUS 1. teória K. Marxa (sčasti F. Engelsa) skúmajúca politickú ekonómiu, sociálnopolitickú doktrínu a filozofiu, najmä filozofiu dejín; 2. súhrnný názov pre rozličné interpretácie a ďalšie aplikácie tejto teórie (Slovník cudzích slov, SPN, 1997)

MATERIALIZMUS (op. idealizmus) 1. smer pripisujúci vo výklade sveta určujúci význam nejakému materiálnemu princípu; 2. jednostranné sledovanie hmotného záujmu a prospechu (Slovník cudzích slov, SPN, 1997)

MULTIKULTURALIZMUS je ideológia presadzujúca, aby spoločnosť pozostávala z rozličných kultúr, národov, etník a rás, z ktorých každá má mať v rámci spoločnosti rovnaké práva. Pri zavádzaní takýchto myšlienok hrali a hrajú významnú úlohu Židia

NACIONALIZMUS Ideológia a politika sledujúca záujmy celého národa, usilujúca sa o jeho sebazdokonalenie; bojujúca proti cudzej nadvláde, centralistickej moci, cudzej moci vo vlastnom národe, štáte, krajine [V súčasnosti na jednej strane najmä Američania nacionalizmom označujú vlastenectvo, čo je nesprávne, lebo ide o dva odlišné pojmy a na strane druhej tí, čo majú snahu sprofanovať nacionalistickú ideológiu, úmyselne ju zamieňajú so šovinizmom.]

NACIZMUS politický režim nacionálneho socializmu v Nemecku v rokoch 1933 – 1945

NÁROD skupina ľudí so spoločnou rasovou genézou, spoločným územím, spoločnou kultúrou (minulosť, jazyk, zvyky) [Neexistuje jednota v tom, čo presne znamená národ. Hovorí sa o piatich základných vymedzeniach: historickom, kultúrnom, jazykovom, genetickom a teritoriálnom. Ani jedno z týchto kritérií nespĺňajú napríklad Američania, Maďari… – teda nemožno o nich hovoriť ako o národe. Súčasná snaha zo strany katov civilizácie je obmedziť týchto 5 kritérií definície národa na dve: národ tvoria ľudia žijúci v spoločnom priestore a rozprávajúci rovnakým jazykom. Následkom čoho na jednej strane: farebný prisťahovalec, ktorý sa naučí jazyk používaný vo “svojej” novej vlasti, sa stáva automaticky príslušníkom hostiteľského národa – čím zabíja daný národ z hľadiska genetického; a na strane druhej: napríklad príslušník slovenského národa, ktorý je lenivý rozprávať vyššou formou kultúry (árijskou slovenčinou) a uprednostní ázijskú maďarčinu, sa stáva “Maďarom”.]

NÁRODNÝ SOCIALIZMUS progresívna politická ideológia chrániaca záujmy národa, árijskej rasy, ponímajúca život ako povinnosť a boj, stavajúca do čela spoločnosti osobnostné elity; nastolená v Nemecku (v roku 1933) Adolfom Hitlerom, presadzovaná Dr. Vojtechom Tukom na Slovensku

OKULTIZMUS súbor náuk založených na viere v existenciu tajomných, skrytých síl, ktoré za určitých zvláštnych okolností vstupujú s nami do kontaktu (tzv. vyvolávanie duchov apod.) (Slovník cudzích slov, SPN, 1997)

PANÁRIJSKY všeárijsky, týkajúci sa všetkých Árijcov

PANSLAVIZMUS (najmä v 19. st.) idea spojenia slovanských národov koncipovaná v niekoľkých podobách, z ktorých jedna predpovedala hegemóniu Rusov (Slovník cudzích slov, SPN, 1997) [V súčasnosti panslavizmus znamená všeslovanstvo; spolupatričnosť slovanských národov; hnutie usilujúce sa o vytvorenie lepších vzťahov medzi slovanskými národmi a zlepšenie ich vzájomnej spolupráce v štátnej rovine.]

PATRIOTIZMUS Vlastenectvo

PREDSUDOK pochybený, zastaraný názor na isté spoločenské javy, obyč. hlboko zakorenený RASA skupina ľudstva s podobnými telesnými znakmi, plemeno (Slovník cudzích slov, SPN, 1997)

RASIZMUS nevedecká protihumánna teória o nadradenosti ľudských rás a etnických skupín; nenávisť voči ľuďom určitej rasy; jej prejavy (utláčanie a pod.) (Slovník cudzích slov, SPN, 1997) [Rasizmus je v súčasnosti najnesprávnejšie definované slovo. V skutočnosti má dva významy: 1. ideológia chrániaca záujmy rasy; 2. sociálno-vedecká teória, ktorá hovorí o hierarchii rás Ak sa príslušníci troch rás hádajú a každý z nich tvrdí, že je nadradený nad ostatných dvoch – dvaja určite klamú. Rovnosť alebo nerovnosť rás možno vedecky vyvrátiť alebo dokázať. Mnohopočetné vedecké výskumy dokázali obrovské rozdiely medzi rasami: černosi rýchlejšie bežia a lepšie ťahajú pluh, ale nenájdete medzi nimi mysliteľa alebo vynálezcu; Árijci sú jediní schopní vynaliezavosti a tvorby kultúry. Tí, čo tvrdia, že výskumy nedokázali rozdielnosť medzi rasami, sú evidentnými klamármi. Navyše rasizmus nijako nesúvisí s utláčaním – to je skôr diskriminácia; ani s nenávisťou.]

REVIZIONIZMUS hnutie usilujúce sa o revíziu (Slovník cudzích slov, SPN, 1997)

SIONIZMUS židovské politické nacionalistické hnutie, ktoré vzniklo koncom 19. storočia s cieľom utvoriť židovský štát v Palestíne (podľa hory Sion v Jeruzaleme) (Slovník cudzích slov, SPN, 1997) [Vytvorením štátu Izrael po druhej svetovej vojne hnutie oficiálne zaniklo, ale sionizmus má ešte jeden význam odvodený od “protokolov sionských mudrcov”, čo sú odhalené tajné židovské spisy, v ktorých je návod na získanie židovskej svetovlády. Teda sionizmom označujeme snahu o dosiahnutie židovskej hegemónie.]

SOCIALIZMUS rozličné teórie o sociálne spravodlivom usporiadaní spoločnosti: utopický s.; marxistický s.; tzv. vedecký s.; národný s. (Slovník cudzích slov, SPN, 1997) [Heslom socializmu je: „Od každého podľa jeho schopností, každému podľa jeho potrieb.“ Socializmus v národnom socializme znamená sociálny kapitalizmus, pričom podľa možností reálne napĺňa socialistické heslo.]

ŠOVINIZMUS vyhranený nacionalizmus založený na slepej viere v nadradenosť vlastného národa a hlásajúci nenávisť k iným národom (podľa postavy napoleonského granátnika Chauvina z franc. satirickej komédie) (Slovník cudzích slov, SPN, 1997)

TALMUD rozsiahle dielo judaistického náboženstva obsahujúce komentáre a výklad k Mojžišovým piatim knihám Starého zákona (Slovník cudzích slov, SPN, 1997) [Ide zrejme o najšovinistickejšie dielo všetkých čias.]

TOLERANCIA rešpektovanie cudzieho presvedčenia, cudzích názorov, znášanlivosť, trpezlivosť (op. intolerancia)

VLASTENECTVO láska k vlasti, k rodisku; vlastenecké zmýšľanie, konanie; patriotizmus

XENOFÓBIA odpor, nepriateľstvo, nedôvera ku všetkému cudziemu; strach z cudzincov a nenávisť k nim (Slovník cudzích slov, SPN, 1997)

XENOFÍLIA prehnaná záľuba vo všetkom cudzom (Slovník cudzích slov, SPN, 1997)

XENOKRACIA vláda, nadvláda cudzincov (Slovník cudzích slov, SPN, 1997)

Zdroj: http://www.nsec-88.org/

»Poznáte slovo ktoré sem chýba?doplnte ho vložením komentára! »

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s